Tiedot, taidot ja kokemus osoitetaan virallisesti hyväksytyissä tutkinnoissa, jotka muodostuvat ammattitaidon näytöistä.

Näyttötutkinnoissa on kolme eri tasoa: Ammatillisissa perustutkinnoissa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Perustutkinnon suorittamisen kesto vaihtelee kahdesta kolmeen vuoteen riippuen alasta. Koulutus voi kestää myös tarvittaessa kauemmin kuin kolme vuotta.

Ammattitutkinnoissa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito. Erikoisammattitutkinnoissa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen lisäkoulutuksen (ammatti- ja erikoisammattitutkinnon) kesto on keskimäärin 1-1,5 vuotta.

Tutkinnot on jaettu osiin työelämän tehtäväkokonaisuuksien ja ammatin ydintoimintojen mukaan. Näyttötehtävät ja -järjestelyt suunnitellaan siten, että tutkinnon voi tehdä osa kerrallaan. Työ- ja elinkeinoelämä osallistuu vahvasti näyttötutkintojen suunnitteluun, toimeenpanoon ja arviointiin. Tutkintotoimikunnat johtavat tutkintojen järjestämistä ja myöntävät tutkintotodistukset.

Lapin oppisopimuskeskus maksaa opiskelijoidensa tutkintotoimikunnalle maksettavan tutkintomaksun, 58 euroa.

Ammattitutkintostipendi

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintona ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/98) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Ammattitutkintostipendin suuruus on 390 euroa suoritetusta ammatillisesta näyttötutkinnosta.  Jos henkilöllä ei ole aikaisempaa perusasteen (peruskoulu, keskikoulu, kansakoulu) jälkeistä tutkintoa, on stipendin suuruus 450 euroa. Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että henkilö on tutkinnon suorittaessaan ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan yhteenlaskettuna vähintään viisi vuotta. Etuus on veroton.