Opiskelija

Opiskelija saa oppisopimuskoulutuksessa työnantajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa työssäoloajalta. Oppisopimuskeskus järjestää ja maksaa opiskelijalle tarvittavan tietopuolisen koulutuksen. Lisäksi oppisopimuskeskus maksaa opiskelijalle opintososiaalisia etuja tietopuoliseen opetukseen ja tutkinnon suorittamiseen osallistumisen ajalta seuraavasti:

  • päivärahaa 15 euroa / opetuspäivä
  • perheavustusta 17 euroa / opetuspäivä, jos opiskelija on alle 18-vuotiaiden lasten huoltaja (perheavustus maksetaan tavallisen päivärahan lisäksi)
  • matkakustannusten korvausta opiskelijan matkasta kotipaikkakunnalta tietopuolisten opintojen järjestämispaikkaan ja takaisin edullisimman matkustustavan mukaan. Korvaus maksetaan tietopuolisen opintojakson alkaessa ja päättyessä matkan ollessa vähintään 10 km suuntaansa.
  • majoittumiskorvausta 8 euroa / opetuspäivä, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella (Opetusministeriön asetus 1130/2001)

Jos opiskelijalle maksetaan palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, hänellä on oikeus saada ainoastaan matka- ja majoittumiskorvauksia. Oppisopimuksen solmimistilanteessa sovitaan työnantajan kanssa, saako opiskelija palkkaa myös tietopuolisen opintojakson ajalta.

Opiskelijan on mahdollisuus saada suorittamastaan ammatillisesta näyttötutkinnosta ammattitutkintostipendi. Katso tarkemmin tästä.

Yrittäjä

Yrittäjälle järjestettävä tietopuolinen koulutus on muun oppisopimuskoulutuksen tavoin koulutettavalle maksutonta. Opiskelijalla on oikeus myös tietopuolisen opetuksen ajalta maksettaviin opintososiaalisiin etuihin. Näitä ovat verovapaat päivärahat, matkakustannusten korvaukset edestakaisin kotipaikkakunnalta opetuspaikkakunnalle opintojakson alkaessa ja päättyessä sekä majoituskorvaus. Tietopuolisen koulutuksen kustannuksista sekä opintososiaalisten etujen ja koulutuskorvausten maksamisesta huolehtii oppisopimuskeskus.

Työnantaja

Työnantaja saa koulutuskorvausta työpaikalla annettavan koulutuksen järjestämisestä. Koulutuskorvauksen määrä sovitaan erikseen oppisopimusta tehtäessä. Korvauksen suuruutta arvioitaessa otetaan huomioon koulutusala ja tutkinto sekä opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus. Koulutuskorvausten määrät voivat vaihdella eri aloilla johtuen eri koulutusalojen tietopuolisten opintojen hinnoista. Perustutkintoa suorittavan opiskelijan koulutuskorvaus on yleensä suurempi kuin lisäkoulutuksessa olevan opiskelijan.

Lapin oppisopimuskeskus maksaa koulutuskorvausta 10-250 € kuukaudessa. Koulutuskorvaukset maksetaan neljän kuukauden välein koulutuskorvaushakemusta vastaan. Oppisopimuskeskus lähettää koulutuskorvaushakemuksen työnantajalle, joka täyttää hakemuksen yhdessä opiskelijan kanssa ja lähettää sen täytettynä takaisin. Korvaus maksetaan työnantajan tilille neljän kuukauden kokonaissummana.

Työnantaja voi lisäksi saada TE-toimistosta palkkatukea työttömän työnhakijan palkkaukseen. Palkkatuen suuruus on noin 700 euroa kuukaudessa ja sen myöntämisestä päättää TE-toimisto. Palkkatuen liittämisestä oppisopimuskoulutukseen kysytään suoraan TE-toimistosta ennen oppisopimuksen solmimista.